learniv.com  >  hu  >  Konjugáció rendszeres igék

Konjugáció rendszeres igék

abridged
abridged
lerövidít, megrövidít, rövidít
accepted
accepted
elfogad
acclaimed
acclaimed
hangosan üdvözöl, kikiált vminek, vminek kikiált, hangosan helyesel
accounted
accounted
tart vminek, tekint vminek
accumulated
accumulated
felhalmozódik, felhalmoz, összegyűlik
accused
accused
vádol, megvádol
acquired
acquired
elsajátít, megszerez, szert tesz
acted
acted
cselekszik, működik, megjátszik, művel, intézkedik, hat, szerepel, viselkedik, játszik, alakít
added
added
hozzájárul, hozzáad, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, emel, szaporodik, összead
addressed
addressed
szólít, irányít, beszédet mond, címez, beszédet intéz, megszólít, küld, üdvözöl
administrated
administrated
adminisztrál
admired
admired
bámul, csodál
admitted
admitted
beismer, bevall, elismer, megenged, befogad, bebocsát, felvesz
admonished
admonished
figyelmeztet, megdorgál, megint
advertised
advertised
reklámoz, hirdet, hirdetést tesz közzé
advised
advised
tanácsol, tanácskozik, ajánl, tájékoztat, javall, tanácsot ad, figyelmeztet, tudósít
affected
affected
hatással van vmire, hat, érint, befolyásol, színlel, tettet
affirmed
affirmed
állít, megerősít, helybenhagy
affixed
affixed
hozzátesz, hozzácsatol, hozzáerősít, csatol, ellát, hozzáfűz, ráragaszt
afforded
afforded
nyújt, győz vmit, ad, módjában van megtenni vmit
aggravated
aggravated
bosszant, idegesít, kétségbe ejt, eltúloz, súlyosabbá tesz, elmérgesít, megnehezít, súlyosbít, növel
agreed
agreed
egyezik, egyetért, megfelel, egyeztet, összhangban áll, megegyezik, megállapodik, egyezséget köt, kijön vkivel
allocated
allocated
megállapít, kiutal, kioszt, kijelöl
allowed
allowed
nyújt, megenged, enged, ad
allured
allured
vonz, csalogat, csábít
amused
amused
szórakoztat, mulattat
analyzed
analyzed
elemez, analizál, megvizsgál, vizsgál
announced
announced
bejelent, kihirdet, közöl, meghirdet, előre megmond
annoyed
annoyed
bosszant, idegesít, bánt
answered
answered
válaszol, felel, megválaszol, megfelel
anticipated
anticipated
megelőz, siettet, előbbre hoz, előre meglát, előrebocsát, idő előtt megtesz, megérez
appealed
appealed
felhívást intéz, folyamodik, fellebbez, fordul, könyörög
appeared
appeared
megjelenik, feltűnik, napvilágot lát, mutatkozik
applauded
applauded
tapsol, megtapsol
appointed
appointed
megállapít, kijelöl, kinevez, meghatároz, megjelöl, kitűz
appreciated
appreciated
méltányol, megbecsül, becsül, értékel, felmegy az ára, helyesen ítél meg, nagyra becsül
appropriated
appropriated
kiutal, eltulajdonít, kisajátít, fordít, előirányoz, félretesz, elkülönít
approved
approved
jóváhagy, helyesel, helybenhagy
argued
argued
vitatkozik, érvel, megvitat, veszekedik
arranged
arranged
megegyezik, elintéz, megállapodik, elrendez, rendez
arrested
arrested
lefog, feltartóztat, gátol, lefoglal, megakadályoz, megakaszt, megállít, lefékez, letartóztat, őrizetbe vesz, leköt
arrived
arrived
megérkezik, ér vhova
asked
asked
kér, kérdez, megkérdez
assembled
assembled
összerak, összerakni, összegyűlik, összegyűjt
assented
assented
jóváhagy, hozzájárul, helyesel
asserted
asserted
megerősít, követel, bizonygat, kijelent, magának követel, állít
assimilated
assimilated
elnyel, beolvaszt, asszimilál, asszimilálódik, beolvad, feldolgozódik, hasonlóvá tesz, hasonlóvá válik, hasonul, magába olvaszt, elkeveredik
attached
attached
hozzácsatol, hozzáerősít, kapcsolódik, tapad, fűződik, hozzákapcsol, hozzáköt, odaragaszt, ráköt, letartóztat, lefoglal
attacked
attacked
megtámad, támad
attained
attained
megszerez, felvisz, elnyer, megvalósít, valóra vált, elér, felér
attempted
attempted
megkísérel, megpróbál
attended
attended
kísér, segédkezik, részt vesz, eljár, jelen van, követ, megnéz, szolgálatára áll, velejár, vigyáz rá, hallgat, látogat, segédkezik vkinek, szolgálatára áll vkinek, ellát, gondoz, kiszolgál, figyel, foglalkozik, ápol, kezel, foglalatoskodik, vigyáz, felügy
attracted
attracted
vonz
auctioned
auctioned
elárverez
avenged
avenged
megbosszul, bosszút áll
avoided
avoided
elkerül, kitér
awaited
awaited
vár, várakozik
awarded
awarded
ítél, adományoz, megítél, odaítél
babbled
babbled
fecseg, gagyog, gügyög, csobog
backed
backed
hátrál, hátirattal ellát, hátrafelé megy, visszatol, visszatolat, fogad, tolat, támogat
balanced
balanced
egyensúlyba hoz, mérlegel
bamboozled
bamboozled
félrevezet, bolondít, elbolondít, lóvá tesz, rászed
banned
banned
betilt, eltilt, indexre tesz, kiközösít, kitilt, megtilt
banged
banged
dörömböl, becsapódik, bevág, csattan, dönget, durran, becsap, ver, üt
banished
banished
elűz, száműz
bared
bared
feltár, kitakar, lecsupaszít, lekopaszt, lemeztelenít
batted
batted
üt
battled
battled
harcol, küzd, hadakozik, harcol vkivel, verseng, viaskodik, megharcol, megküzd
beamed
beamed
ragyog, sugároz, sugárzik
begged
begged
könyörög, koldul
behaved
behaved
viselkedik
belonged
belonged
tartozik, hozzátartozik
blasted
blasted
lerombol, robbant, rátámad, elperzsel, elpusztít, recseg, repeszt, szétrobbant, tönkretesz, üvölt, harsog, letarol, romba dönt, labdát erően megüt, átkoz, fenébe küld, pokolba küld, nekiesik vkinek
bleached
bleached
kifehérít, folttalanít, megfoszt vmit vmitől
blinded
blinded
elvakít, megvakít
blinked
blinked
pislog, csillan, hunyorít, pislákol
blossomed
blossomed
virágzik, kivirul
blotted
blotted
bemocskol, bepacáz, betintáz, elmaszatol, kitöröl, leitat
blundered
blundered
eltol, rosszul csinál, elügyetlenkedik, melléfog, bakot lő, kibök
blushed
blushed
szégyenkezik, elpirul
boasted
boasted
dicsekszik, kérkedik
boiled
boiled
forr, főz, felforral, forral, fő, vízben főz
bolted
bolted
elrohan, elpártol, elreteszel, futásnak ered, megszökik, mohón nagyokat nyel, elmenekül, elinal, elvágtat, elhatárolódik, meglép, megbokrosodik, bekap, kilép, lehajt, bezár, megrostál, rostál, szitál, magba megy, növésnek indul, csapszeggel fog össze, csa
bombed
bombed
bombát vet, bombáz, erőset üt
booked
booked
beír, előjegyez, leír, előjegyeztet, könyvel, felírja vki jelentkezését, lefoglal, felír, megbüntet, sárga lapot ad, elhúz, elkönyvel, száguld, elrohan, elsiet, elporzik
bored
bored
untat, fúr, fúrást végez, fúródik, kifúr
borrowed
borrowed
kölcsönkér, kölcsönvesz
bothered
bothered
zaklat, alkalmatlankodik, törődik vmivel, nyaggat, nyugtalankodik, háborgat, terhel, terhére van, nyúz
bounced
bounced
ugrál, ugrándozik, visszapattan, pattog, kidob, kilódít, kipenderít, kihajít
bowed
bowed
beletörődik, meghajlít, meghajol, hajlít, hajlong, lehajtja a fejét, bókol, vezeti a vonót, vonós hangszeren játszik, bólint, bólogat, meghajlik, megalázkodik, megadja magát
bowled
bowled
gördül, gurul, labdát dob, tekézik, gördít, gurít, hajít
boxed
boxed
dobozba csomagol, dobozba helyez, rekeszbe csomagol, rekeszbe helyez
boycotted
boycotted
kiközösít, bojkottál
branched
branched
szétoszt, elágazik, szétterjed
breached
breached
rést üt, nem tart be, megszeg
bruised
bruised
felhorzsol, felhorzsolódik, behorpaszt, összezúz, megsérül, horzsol, kékre ver, lelkileg megsebez, megsebez, összezúzódik, zúz, zúzódik, megtör
brushed
brushed
gyengén hozzáér, lekefél, kefél
bubbled
bubbled
becsap, buborékol, bugyborékol, bugyog, pezseg
buckled
buckled
meghajlít, csatol, elgörbül, meghajlik, összeomlik, becsatol, felcsatol, meggörbít, megvetemedik
bullied
bullied
kínoz, megfélemlít, terrorizál, erőszakoskodik, zsarnokoskodik
bumped
bumped
beleütközik, belebotlik, megüti magát, elhalaszt, felemel, beüt, bever, beleveri magát, passzol, mellőz, kiforgat, kisemmiz, meglök, megtaszít, félreállít, fellök, kitúr
buried
buried
elás, eltemet
buttoned
buttoned
gombol, gombolódik
buzzed
buzzed
zúg, dong, zümmög, berreg, odacsörög, telefonál vkinek, susog
calculated
calculated
kiszámít, tekintetbe vesz, tervez, vél, hisz
called
called
odahív, felhív, szól, kiált, kiabál, bemond, benéz vkihez, kihív, kikiált, látogatást tesz, hív, licitál, meglátogat, nevez
camped
camped
táborozik, kempingezik
campaigned
campaigned
hadjáratban részt vesz
cared
cared
törődik, hajlandó vmit megtenni, szeretne vmit megtenni
carried
carried
elfoglal, visel, hord, visz, hordoz, cipel, vezet, elvisz, megnyer, szállít, von, beszállít, elszállít
carved
carved; carven
darabol, farag, kifarag, kivés, metsz, vág
caused
caused
okoz, előidéz
celebrated
celebrated
ünnepel
censured
censured
elítél, fedd, megfedd, megró, rosszall
challenged
challenged
ellenszegül, kivált, kelt, tiltakozik, visszautasít, dacol, felhív, kihív, felszólít, vitat, ellenállásra késztet, ellentmondásra késztet, felelősségre von, igényt tart, kérdőre von, kétségbe von, kiprovokál, megállásra felszólít, óvást emel, provokál, ki
changed
changed
változtat, megváltozik, változik, megváltoztat, módosít, módosul, vált, cserél, átöltözik, kicserél, átszáll, átváltoztat, felvált
charged
charged
megtámad, kér, megrohamoz, rohamoz, támad, felszólít, gondjaira bíz, felszámít, megterhel, feltölt, megbíz, megtölt, megvádol, ráparancsol, tölt, vádol, számlájára ír
chased
chased
hornyol, üldöz, kerget, hajt, domborít, cizellál, csavarmenetet vés, dorozmál, futkos, hajszol, homorít, madarászik, madárra vadászik, rohangál, rovátkáz, sávoz, trébel, űz, vadászik, vésettel díszít
chatted
chatted
beszélget, cseveg, diskurál, elbeszélget
cheated
cheated
rászed, csal, megcsal, súg, átver
checked
checked
mérsékel, megdorgál, megjelöl, megakaszt, átvizsgál, ellenőriz, féken tart, megáll, hirtelen megakaszt, kipipál, meggyőződik, megpipál, megtorpan, ruhatárba tesz, visszafojt, felad, átolvas, sakkban tart, sakkot ad
cheered
cheered
tapsol, felvidít, megtapsol, éjlenez, megéljenez
chewed
chewed
rág, elmélkedik, kérődzik, megrág, rágcsál, töpreng, bagózik
choked
choked
megfojt, fulladozik, eltömődik, elfojt, megfullad, eltöm, fojtogat
chopped
chopped
változik, hullámzik, szétdarabol, vág, aprít, felvág, széttagol, vagdal, elharap
chuckled
chuckled
kuncog
circumscribed
circumscribed
korlátoz, körülír, körülhatárol
claimed
claimed
állít, jogot formál, követel, igényel, igényt tart, igényt támaszt, érdemel, igénnyel lép fel, igényt emel, joggal bír, jogosultsággal bír, követeléssel lép fel
clarified
clarified
tisztít, derít, kitisztul, leszűr, tisztul, tisztáz
clashed
clashed
összecsap, összeütközik, zörög, ellenkezik, ellentmond, összeüt, ütközik
cleaned
cleaned
takarít, tisztít, mos, kitisztít, kitakarít, lesúrol, megmos, súrol
cleansed
cleansed
tisztít, purgál
cleared
cleared
tisztít, tisztáz, kiderül, átugrik, felment, kiegyenlít, kifizet, kiürít, megtisztul, szabaddá tesz, vámkezeltet, bevált, lezár, leszed
clinched
clinched
eldönt, összeerősít, megköt, megszegel, összeszegel
clipped
clipped
összekapcsol, körülvesz, vág, vagdal, levág, körülfog, átlyukaszt, csíptet, kilyukaszt, körülnyír, lenyír, lyukaszt, megnyír, megnyirbál, nyes, nyír, szorosan tart, vakar
closed
closed
lezár, befejez, bezár, becsukódik, bezárul, záródik, zárul, becsuk, befejeződik, csuk, végződik
coached
coached
korrepetál, magánórákat ad, repülőgép pilótáját irányítja, versenyre előkészít, vizsgára előkészít, edz, treníroz, hintón megy, hintón jár, kocsin megy, kocsin jár, kocsizik, postakocsin utazik, oktat
coiled
coiled
felgöngyölít, felteker, felcsavar, felcsavarodik, kígyózik, tekeredik
collated
collated
egyeztet, egybevet, összehasonlít
collected
collected
összegyűlik, összegyűjt, elhoz, érte megy, behajt, gyűjt, beszed, összeszed
combined
combined
összekapcsol, egyesít, egyesül, összeköt, szövetkezik, keveredik, vegyül
commanded
commanded
követel, parancsnokol, vezényel, elrendel, parancsol, kíván, megparancsol, rendelkezik vmivel
commended
commended
ajánl, dicsér, beajánl, rábíz
communicated
communicated
kommunikál
compared
compared
összehasonlít
competed
competed
pályázik, konkurál, versenyez
complained
complained
panaszkodik
completed
completed
befejez, kiegészít, betetőz, kitölt
complied
complied
engedelmeskedik
concentrated
concentrated
sűrítmény
concerned
concerned
vonatkozik
concerted
concerted
koncert
concocted
concocted
kiagyal
conducted
conducted
magatartás
confessed
confessed
beismer, bevall, elismer, gyón, gyóntat, meggyón, megvall
confided
confided
rábíz, bizalmasan közöl
connected
connected
connect
considered
considered
figyelembe vesz, tart, tekintetbe vesz, megfontol, tekint, fontolóra vesz
consisted
consisted
áll
consulted
consulted
tanácskozik, értekezik, felvilágosítást kér, irányítást kér, szakvéleményt kér, tanácsot kér, utána néz
contained
contained
feltartóztat, fékez, magába foglal, tartalmaz, türtőztet, visszatart
continued
continued
folytatódik
contravened
contravened
megsért, ellenszegül, megszeg, ellentmond, áthág
contributed
contributed
hozzájárul, ad, adakozik, fizet, közreműködik
controlled
controlled
irányít, ellenőriz, megfékez, szabályoz, korlátoz, felügyel, vezérel
cooperated
cooperated
együttműködik, együtt működik
copied
copied
lemásol, másol, puskázik
cornered
cornered
sarokba szorít, sarkon áll, fordul, áruhiányt teremtve összevásárol, árut felvásárol, kanyarodik, nekiszorít vminek, sarokkal ellát, sarokba tesz
corrected
corrected
beigazít, helyesbít, megbüntet, rendreutasít, megfenyít, ellensúlyoz, kijavít, kiigazít, korrigál
coughed
coughed
köhög, köpköd
counted
counted
tart vminek, tekint vminek, beleszámít, megszámol, számol, számít, megszámlál, sorol, számlál
countered
countered
ellenáll, hárít, szembehelyezkedik, visszaüt
covered
covered
megtesz, véd, beborít, betakar, leplez, magába foglal, közvetít, befed, kiterjed, fedez, fed, érvényes, borít, takar, befog, felölel, hírlapi beszámolót ír, palástol, tudósít, védelmez, biztosít
cracked
cracked
csattan, betör, repeszt, mutál, betörik, feltör, szétreped, szétrepeszt, csattant, krakkol, pattan, pattant, recseg-ropog, reped, szétpattan
crashed
crashed
durran, összezúz, szétzúz, tönkretesz, harsog, tör, összetör, összeomlik, összeütközik, megdől, csattog, zeng, összetörik, lezuhan, összeroppan, ropog, darabokra összetör, összecsattan, szétroncsol, karambolózik
crawled
crawled
megalázkodik, vánszorog, nyüzsög, kúszik, mászik, csúszik, csúszik-mászik, lassan halad, mászkál, négykézláb mászkál, négykézláb mászik, portyázik, siklik, utasra vadászik, vonszolja magát, vontatottan halad
created
created
kivált, kelt, létrehoz, előidéz, alkot, teremt, létesít, vmilyen rangra emel, megteremt
croaked
croaked
károg, brekeg, elpatkol, huhog
crossed
crossed
áthúz, átmegy, keresztez, áthalad, keresztbe tesz, keresztbe rak, szembetalálkozik, kereszteződnek, keresztülhúz
crushed
crushed
összeprésel, összezúz, összenyom, szétzúz, tolong, gyűrődik, összegyűrődik, szétmorzsol, felmorzsol, furakodik, kiprésel, összemegy, összemorzsol, összenyomódik, szétnyom
cried
cried
ugat, ordít, sír, kiált, kiabál, kikiált, felkiált, csahol, eladásra kínál, kikiabál
curbed
curbed
megfékez, megzaboláz
cured
cured
gyógyít, kigyógyít, leszoktat, meggyógyít
curled
curled
hajlít, görbít, göndörödik, csavar, csavarodik, fürtökbe hull, göndörít, kisüt
curved
curved
hajlít, hajlik, kanyarodik, görbít, görbül
cycled
cycled
biciklizik, kerékpározik, bringázik
dabbled
dabbled
meglocsol, megnedvesít, pancsol
damaged
damaged
megrongál, megkárosít
danced
danced
táncol
dashed
dashed
hozzákever, meghiúsít, összetör, elegyít, befröcsköl, fröcsköl, robog, rohan
decayed
decayed
pusztul, hanyatlik, bomlik, korhad, romlik, szuvasodik
deceived
deceived
becsap, megtéveszt, megcsal
decided
decided
dönt, eldönt, határoz, elhatároz, dönt valamiről
declared
declared
bevall, kimond, kijelent, nyilatkozik, deklarál
decorated
decorated
díszít, feldíszít, fest, kitüntet, tapétáz
defaulted
defaulted
elmulaszt, elmakacsol, fizetésképtelen lesz, fizetést beszüntet, hibásan teljesít, idézésre nem jelenik meg, késedelembe esik, kötelezettségének nem tesz eleget, makacssági ítéletet hoz, mulasztási ítéletet hoz, mulasztást követ el, nem teljesít, nem tesz
defended
defended
megóv, megvéd, védekezik
deferred
deferred
elhalaszt, halogat, késlekedik, késleltet
defrayed
defrayed
fedez költséget
delayed
delayed
feltartóztat, elhalaszt, lassít, késleltet

rendszeres igék


Kezdjük a tanulmány rendhagyó igék:
Véletlenszerű kiválasztás

rendszeres igék & Angol rendhagyó igék