rendszeres igék
learniv.com  >  hu  >  Konjugáció rendszeres igék

Konjugáció rendszeres igék

accepted
accepted
elfogad
added
added
hozzájárul, hozzáad, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, emel, szaporodik, összead
admired
admired
bámul, csodál
admitted
admitted
beismer, bevall, elismer, megenged, befogad, bebocsát, felvesz
advised
advised
tanácsol, tanácskozik, ajánl, tájékoztat, javall, tanácsot ad, figyelmeztet, tudósít
afforded
afforded
nyújt, győz vmit, ad, módjában van megtenni vmit
agreed
agreed
egyezik, egyetért, megfelel, egyeztet, összhangban áll, megegyezik, megállapodik, egyezséget köt, kijön vkivel
allowed
allowed
nyújt, megenged, enged, ad
amused
amused
szórakoztat, mulattat
analyzed
analyzed
elemez, analizál, megvizsgál, vizsgál
announced
announced
bejelent, kihirdet, közöl, meghirdet, előre megmond
annoyed
annoyed
bosszant, idegesít, bánt
answered
answered
válaszol, felel, megválaszol, megfelel
appeared
appeared
megjelenik, feltűnik, napvilágot lát, mutatkozik
applauded
applauded
tapsol, megtapsol
appreciated
appreciated
méltányol, megbecsül, becsül, értékel, felmegy az ára, helyesen ítél meg, nagyra becsül
approved
approved
jóváhagy, helyesel, helybenhagy
argued
argued
vitatkozik, érvel, megvitat, veszekedik
arranged
arranged
megegyezik, elintéz, megállapodik, elrendez, rendez
arrested
arrested
lefog, feltartóztat, gátol, lefoglal, megakadályoz, megakaszt, megállít, lefékez, letartóztat, őrizetbe vesz, leköt
arrived
arrived
megérkezik, ér vhova
asked
asked
kér, kérdez, megkérdez
attached
attached
hozzácsatol, hozzáerősít, kapcsolódik, tapad, fűződik, hozzákapcsol, hozzáköt, odaragaszt, ráköt, letartóztat, lefoglal
attacked
attacked
megtámad, támad
attempted
attempted
megkísérel, megpróbál
attended
attended
kísér, segédkezik, részt vesz, eljár, jelen van, követ, megnéz, szolgálatára áll, velejár, vigyáz rá, hallgat, látogat, segédkezik vkinek, szolgálatára áll vkinek, ellát, gondoz, kiszolgál, figyel, foglalkozik, ápol, kezel, foglalatoskodik, vigyáz, felügy
attracted
attracted
vonz
avoided
avoided
elkerül, kitér
backed
backed
hátrál, hátirattal ellát, hátrafelé megy, visszatol, visszatolat, fogad, tolat, támogat
balanced
balanced
egyensúlyba hoz, mérlegel
banned
banned
betilt, eltilt, indexre tesz, kiközösít, kitilt, megtilt
banged
banged
dörömböl, becsapódik, bevág, csattan, dönget, durran, becsap, ver, üt
bared
bared
feltár, kitakar, lecsupaszít, lekopaszt, lemeztelenít
batted
batted
üt
battled
battled
harcol, küzd, hadakozik, harcol vkivel, verseng, viaskodik, megharcol, megküzd
beamed
beamed
ragyog, sugároz, sugárzik
begged
begged
könyörög, koldul
behaved
behaved
viselkedik
belonged
belonged
tartozik, hozzátartozik
bleached
bleached
kifehérít, folttalanít, megfoszt vmit vmitől
blinded
blinded
elvakít, megvakít
blinked
blinked
pislog, csillan, hunyorít, pislákol
blotted
blotted
bemocskol, bepacáz, betintáz, elmaszatol, kitöröl, leitat
blushed
blushed
szégyenkezik, elpirul
boasted
boasted
dicsekszik, kérkedik
boiled
boiled
forr, főz, felforral, forral, fő, vízben főz
bolted
bolted
elrohan, elpártol, elreteszel, futásnak ered, megszökik, mohón nagyokat nyel, elmenekül, elinal, elvágtat, elhatárolódik, meglép, megbokrosodik, bekap, kilép, lehajt, bezár, megrostál, rostál, szitál, magba megy, növésnek indul, csapszeggel fog össze, csa
bombed
bombed
bombát vet, bombáz, erőset üt
booked
booked
beír, előjegyez, leír, előjegyeztet, könyvel, felírja vki jelentkezését, lefoglal, felír, megbüntet, sárga lapot ad, elhúz, elkönyvel, száguld, elrohan, elsiet, elporzik
bored
bored
untat, fúr, fúrást végez, fúródik, kifúr
borrowed
borrowed
kölcsönkér, kölcsönvesz
bounced
bounced
ugrál, ugrándozik, visszapattan, pattog, kidob, kilódít, kipenderít, kihajít
bowed
bowed
beletörődik, meghajlít, meghajol, hajlít, hajlong, lehajtja a fejét, bókol, vezeti a vonót, vonós hangszeren játszik, bólint, bólogat, meghajlik, megalázkodik, megadja magát
boxed
boxed
dobozba csomagol, dobozba helyez, rekeszbe csomagol, rekeszbe helyez
branched
branched
szétoszt, elágazik, szétterjed
bruised
bruised
felhorzsol, felhorzsolódik, behorpaszt, összezúz, megsérül, horzsol, kékre ver, lelkileg megsebez, megsebez, összezúzódik, zúz, zúzódik, megtör
brushed
brushed
gyengén hozzáér, lekefél, kefél
bubbled
bubbled
becsap, buborékol, bugyborékol, bugyog, pezseg
bumped
bumped
beleütközik, belebotlik, megüti magát, elhalaszt, felemel, beüt, bever, beleveri magát, passzol, mellőz, kiforgat, kisemmiz, meglök, megtaszít, félreállít, fellök, kitúr
buried
buried
elás, eltemet
buzzed
buzzed
zúg, dong, zümmög, berreg, odacsörög, telefonál vkinek, susog
calculated
calculated
kiszámít, tekintetbe vesz, tervez, vél, hisz
called
called
odahív, felhív, szól, kiált, kiabál, bemond, benéz vkihez, kihív, kikiált, látogatást tesz, hív, licitál, meglátogat, nevez
camped
camped
táborozik, kempingezik
cared
cared
törődik, hajlandó vmit megtenni, szeretne vmit megtenni
carried
carried
elfoglal, visel, hord, visz, hordoz, cipel, vezet, elvisz, megnyer, szállít, von, beszállít, elszállít
carved
carved; carven
darabol, farag, kifarag, kivés, metsz, vág
caused
caused
okoz, előidéz
challenged
challenged
ellenszegül, kivált, kelt, tiltakozik, visszautasít, dacol, felhív, kihív, felszólít, vitat, ellenállásra késztet, ellentmondásra késztet, felelősségre von, igényt tart, kérdőre von, kétségbe von, kiprovokál, megállásra felszólít, óvást emel, provokál, ki
changed
changed
változtat, megváltozik, változik, megváltoztat, módosít, módosul, vált, cserél, átöltözik, kicserél, átszáll, átváltoztat, felvált
charged
charged
megtámad, kér, megrohamoz, rohamoz, támad, felszólít, gondjaira bíz, felszámít, megterhel, feltölt, megbíz, megtölt, megvádol, ráparancsol, tölt, vádol, számlájára ír
chased
chased
hornyol, üldöz, kerget, hajt, domborít, cizellál, csavarmenetet vés, dorozmál, futkos, hajszol, homorít, madarászik, madárra vadászik, rohangál, rovátkáz, sávoz, trébel, űz, vadászik, vésettel díszít
cheated
cheated
rászed, csal, megcsal, súg, átver
checked
checked
mérsékel, megdorgál, megjelöl, megakaszt, átvizsgál, ellenőriz, féken tart, megáll, hirtelen megakaszt, kipipál, meggyőződik, megpipál, megtorpan, ruhatárba tesz, visszafojt, felad, átolvas, sakkban tart, sakkot ad
cheered
cheered
tapsol, felvidít, megtapsol, éjlenez, megéljenez
chewed
chewed
rág, elmélkedik, kérődzik, megrág, rágcsál, töpreng, bagózik
choked
choked
megfojt, fulladozik, eltömődik, elfojt, megfullad, eltöm, fojtogat
chopped
chopped
változik, hullámzik, szétdarabol, vág, aprít, felvág, széttagol, vagdal, elharap
claimed
claimed
állít, jogot formál, követel, igényel, igényt tart, igényt támaszt, érdemel, igénnyel lép fel, igényt emel, joggal bír, jogosultsággal bír, követeléssel lép fel
cleaned
cleaned
takarít, tisztít, mos, kitisztít, kitakarít, lesúrol, megmos, súrol
cleared
cleared
tisztít, tisztáz, kiderül, átugrik, felment, kiegyenlít, kifizet, kiürít, megtisztul, szabaddá tesz, vámkezeltet, bevált, lezár, leszed
clipped
clipped
összekapcsol, körülvesz, vág, vagdal, levág, körülfog, átlyukaszt, csíptet, kilyukaszt, körülnyír, lenyír, lyukaszt, megnyír, megnyirbál, nyes, nyír, szorosan tart, vakar
closed
closed
lezár, befejez, bezár, becsukódik, bezárul, záródik, zárul, becsuk, befejeződik, csuk, végződik
coached
coached
korrepetál, magánórákat ad, repülőgép pilótáját irányítja, versenyre előkészít, vizsgára előkészít, edz, treníroz, hintón megy, hintón jár, kocsin megy, kocsin jár, kocsizik, postakocsin utazik, oktat
coiled
coiled
felgöngyölít, felteker, felcsavar, felcsavarodik, kígyózik, tekeredik
collected
collected
összegyűlik, összegyűjt, elhoz, érte megy, behajt, gyűjt, beszed, összeszed
commanded
commanded
követel, parancsnokol, vezényel, elrendel, parancsol, kíván, megparancsol, rendelkezik vmivel
communicated
communicated
kommunikál
compared
compared
összehasonlít
competed
competed
pályázik, konkurál, versenyez
complained
complained
panaszkodik
completed
completed
befejez, kiegészít, betetőz, kitölt
concentrated
concentrated
sűrítmény
concerned
concerned
vonatkozik
confessed
confessed
beismer, bevall, elismer, gyón, gyóntat, meggyón, megvall
connected
connected
connect
considered
considered
figyelembe vesz, tart, tekintetbe vesz, megfontol, tekint, fontolóra vesz
consisted
consisted
áll
contained
contained
feltartóztat, fékez, magába foglal, tartalmaz, türtőztet, visszatart
continued
continued
folytatódik
copied
copied
lemásol, másol, puskázik
corrected
corrected
beigazít, helyesbít, megbüntet, rendreutasít, megfenyít, ellensúlyoz, kijavít, kiigazít, korrigál
coughed
coughed
köhög, köpköd
counted
counted
tart vminek, tekint vminek, beleszámít, megszámol, számol, számít, megszámlál, sorol, számlál
covered
covered
megtesz, véd, beborít, betakar, leplez, magába foglal, közvetít, befed, kiterjed, fedez, fed, érvényes, borít, takar, befog, felölel, hírlapi beszámolót ír, palástol, tudósít, védelmez, biztosít
cracked
cracked
csattan, betör, repeszt, mutál, betörik, feltör, szétreped, szétrepeszt, csattant, krakkol, pattan, pattant, recseg-ropog, reped, szétpattan
crashed
crashed
durran, összezúz, szétzúz, tönkretesz, harsog, tör, összetör, összeomlik, összeütközik, megdől, csattog, zeng, összetörik, lezuhan, összeroppan, ropog, darabokra összetör, összecsattan, szétroncsol, karambolózik
crawled
crawled
megalázkodik, vánszorog, nyüzsög, kúszik, mászik, csúszik, csúszik-mászik, lassan halad, mászkál, négykézláb mászkál, négykézláb mászik, portyázik, siklik, utasra vadászik, vonszolja magát, vontatottan halad
crossed
crossed
áthúz, átmegy, keresztez, áthalad, keresztbe tesz, keresztbe rak, szembetalálkozik, kereszteződnek, keresztülhúz
crushed
crushed
összeprésel, összezúz, összenyom, szétzúz, tolong, gyűrődik, összegyűrődik, szétmorzsol, felmorzsol, furakodik, kiprésel, összemegy, összemorzsol, összenyomódik, szétnyom
cried
cried
ugat, ordít, sír, kiált, kiabál, kikiált, felkiált, csahol, eladásra kínál, kikiabál
cured
cured
gyógyít, kigyógyít, leszoktat, meggyógyít
curled
curled
hajlít, görbít, göndörödik, csavar, csavarodik, fürtökbe hull, göndörít, kisüt
curved
curved
hajlít, hajlik, kanyarodik, görbít, görbül
cycled
cycled
biciklizik, kerékpározik, bringázik
damaged
damaged
megrongál, megkárosít
danced
danced
táncol
decayed
decayed
pusztul, hanyatlik, bomlik, korhad, romlik, szuvasodik
deceived
deceived
becsap, megtéveszt, megcsal
decided
decided
dönt, eldönt, határoz, elhatároz, dönt valamiről
decorated
decorated
díszít, feldíszít, fest, kitüntet, tapétáz
delayed
delayed
feltartóztat, elhalaszt, lassít, késleltet
delighted
delighted
gyönyörködtet, örömet szerez
delivered
delivered
előad, szállít, beszállít, átad, kiszolgáltat, kézbesít, kiad, megszabadít, hoz, tart, mond
depended
depended
függ
described
described
leír
deserted
deserted
elhagy, cserbenhagy, átpártol, átáll, dezertál, megszökik
deserved
deserved
érdemel, megérdemel, kiérdemel
destroyed
destroyed
megsemmisít, lerombol, elpusztít
detected
detected
leleplez, kimutat, észlel, felfedez, kinyomoz
developed
developed
kibővít, jelentkezik, felparcelláz, kitudódik, mutatkozik, hasznosít, fejlődik, kialakít, alakít, fejleszt, kifejleszt, kifejlődik, kiaknáz, kibontakozik, kifejt, parcelláz, kap, előhív, megkap
disagreed
disagreed
ellenkezik, ellentétben áll, árt, nem egyezik, nem felel meg
disappeared
disappeared
eltűnik
disapproved
disapproved
helytelenít, elvet, kifogásol, nem hagy jóvá
disarmed
disarmed
lefegyverez, leszerel
discovered
discovered
tapasztal, vmilyennek tapasztal, felfedez, felfed
disliked
disliked
rosszall, elégedetlen, idegenkedik, nem szeret
divided
divided
feloszt, szétoszt, megoszt, eloszt, elkülönít, kettéoszt, elválaszt, szétválaszt, eloszlik, szétválik, oszt, szavaz
doubled
doubled
összekuporodik, futólépésben megy, kétrét görnyed, megdupláz, megkettőz, összehajt, visszakanyarodik
doubted
doubted
kétségbe von, kételkedik
drained
drained
kiszárít, kimerül, kiszipolyoz, csatornáz, kiürít, kiszárad, alagcsövez, elfolyik, elhasznál, lecsapol
dripped
dripped
csöpög, cseppent, csepegtet
dropped
dropped
felad, csökken, abbahagy, abbamarad, dob, felhagy, letesz, süllyed, csöpög, bedob, cseppent, elejt, borjazik, csepeg, ejt, elesik, ellik, ledob, leejt, összeesik, vége lesz
drowned
drowned
megfojt, vízbe fullad, elfojt, megfullad, eláraszt, elönt, vízbe fojt, vízbe folyt
drummed
drummed
dobol
dried
dried
apad, aszal, szárít, kiszárad, szárad, megszárad, kiapad, törölközik, törülközik
dusted
dusted
behint, beporoz, kiporol, leporol, port töröl
educated
educated
oktat, tanít
embarrassed
embarrassed
zavarba hoz, gátol, akadályoz
employed
employed
felhasznál, használ, alkalmaz, foglalkoztat, dolgoztat, munkát ad
emptied
emptied
kiürít, kiborít, ürül, ömlik, kiürül, elnéptelenedik, kifolyat, megüresedik, torkollik, ürít
encouraged
encouraged
felbátorít, bátorít
ended
ended
véget vet, megszüntet, megszűnik, befejez, befejeződik, végződik, véget ér, bevégződik, bevégez, lezár
enjoyed
enjoyed
élvez
entered
entered
beír, bevezet, behatol, bejön, belép, feljegyez, bejegyez, bemegy, benevez, idomítani kezd
entertained
entertained
szórakoztat, vendégül lát, foglalkozik, táplál
escaped
escaped
elkerül, megszökik, elmenekül, elszökik, kiömlik, megmenekül, szökik, elillan
examined
examined
megvizsgál, vizsgál
excited
excited
idegesít, felizgat, izgat, felidegesít, gerjeszt
excused
excused
felment, elnéz, elenged, megbocsát, szabadkozik
exercised
exercised
gyakorol, edz, folytat, gyakorlatoztat, gyakorlatozik, gyakoroltat, sétál, űz, mozog
existed
existed
van, létezik, él, fennáll
expanded
expanded
kibővít, kiterjed, terjeszkedik
expected
expected
vár, számít vmire, hisz, gondol, elvár, remél, valószínűnek tart
explained
explained
tisztáz, magyaráz, kifejt, megmagyaráz, indokol
exploded
exploded
megdönt, felrobban, felrobbant, kitör, kirobban
extended
extended
nyújt, növel, kibővít, nő, terjed, kiterjeszt, ad, meghosszabbít, megnagyobbít, elterül, terít
faced
faced
számol vmivel, szembenéz vmivel
faded
faded
elhomályosít, elhomályosodik, elhalkul, elenyészik, megfakul, elhalványul, elhervad, elhervaszt
failed
failed
hiányzik, elmarad, megbukik, cserbenhagy, nem sikerül, meghiúsul, mulasztást követ el, kudarcba fullad, meghibásodik, megbuktat, leromlik, nem üti meg a mértéket
fancied
fancied
tetszik vmi, hisz, gondol, képzel, elképzel, kedvére van vmi, elgondol
fastened
fastened
megerősít, rögzít, kapcsolódik, elreteszel, gombolódik, begombol, leszorít, bekapcsol, megköt, bezár, záródik, zár, csukódik, odaköt
feared
feared
aggódik, fél, tart vmitől, tisztel, félve tisztel, tart vkitől
fenced
fenced
vív
fetched
fetched
megérkezik, elbájol, elhoz, elragadtat, kikötőbe ér
filed
filed
iktat, irattárba helyez, irattároz, menetel, ráspolyoz, reszel
filled
filled
teljesít, eleget tesz, megtelik, dagad, betöm, megtölt, tölt, töm, kitölt, telik, betölt
filmed
filmed
bevon, filmez, filmre alkalmaz, hártyásodik
fired
fired
lelkesít, éget, felgyújt, kigyullad, robban, elbocsát, meggyullad, tüzet fog, tüzel, lő, elsül, elsüt, fűt, gyújt, hevít, hevül, kilő, kipirul, meggyújt
fixed
fixed
rendbe hoz, beilleszt, megerősít, megállapít, megjavít, rögzít, erősít, felerősít, megalvad, megszab, kijavít, befog, megcsinál, kitűz, megalszik, ártalmatlanná tesz, fixál, letelepszik, elintéz
flapped
flapped
csapkod, rácsap valamire
flashed
flashed
fellobban, felvillan, villant, felvillant, villan, átcikázik, fellobbant, felragyog, villogtat, intim testrészek kéretlen megmutatása, lead
floated
floated
sodródik, lebeg, úszik, száll, forgalomba hoz, úsztat, szálldos, felszínen tart, felszínen marad, vízre bocsát
flooded
flooded
eláraszt, kiönt, kiárad
flowed
flowed
kering, folyik, ered, ömlik, áramlik, hömpölyög
flowered
flowered
virág
folded
folded
meghajlik, behajt, hajt, összehajlik, behajlik, összehajt, csütörtököt mond, balul üt ki, hajtogat, karámba terel, karámba zár, összecsukódik, összegörbül, összecsavarodik, passzol, csődbe megy, keresztez, keresztbe tesz, kiszáll, csődöt mond, bedobja a k
followed
followed
követ, folytat, űz, következik, adódik vmiből, utána jön, utána megy
fooled
fooled
becsap, lóvá tesz, megtéveszt vkit, bolondját járatja vkivel
forced
forced
kényszerít, erőltet, kierőszakol, kikényszerít, erőszakol, megerőszakol, üvegházban termeszt, üvegházban nevel
formed
formed
kialakít, alakít, formál
founded
founded
alapít, alapoz, létesít, felolvaszt, olvaszt, elolvaszt, formába önt, lerakja az alapját, megolvaszt, kiönt
framed
framed
összeállít, tervez, szerkeszt, alkot, képez, készít, megszerkeszt, formál, bekeretez, keretbe foglal, keretez, megalkot
frightened
frightened
megijeszt, megrémít
fried
fried
süt, sül, villamosszékben kivégez, villamosszékben meghal
gathered
gathered
növekszik, összegyűjt, csoportosul, összehúz, összeszed, következtet, erősödik, leszed, betakarít, begyűjt, gyülekszik
gazed
gazed
bámul, stíröl, hosszasan néz
glowed
glowed
lángol, ragyog, izzik, parázslik, sugárzik
glued
glued
enyvez, ragaszt
grabbed
grabbed
megragad, megmarkol, megfog, megragadja vkinek a figyelmét

rendszeres igék


Kezdjük a tanulmány rendhagyó igék:
Véletlenszerű kiválasztás

rendszeres igék & Angol rendhagyó igék