Learniv
Learniv
▷ Konjugáció rendszeres igék | Learniv.com
learniv.com  >  hu  >  Konjugáció rendszeres igék

Konjugáció rendszeres igék

abolished
abolished
megszüntet
aborted
aborted
elvetél, koraszülése van, semmi sem lesz belőle
abounded
abounded
bővelkedik
abridged
abridged
lerövidít, megrövidít, rövidít
absconded
absconded
megszökik
absorbed
absorbed
elnyel, felszív, abszorbeál
abstained
abstained
tartózkodik valamitől
abused
abused
helytelenül használ fel, helytelenül alkalmaz, rosszul használ fel, rosszul alkalmaz, rossz célra fordít, rosszul bánik vmivel, rongál, erőszakot követ el, megbecstelenít, becsmérel, gyaláz, mocskol, ócsárol, sérteget, visszaél, becsap, félrevezet
accelerated
accelerated
gyorsul, felgyorsít, siettet
accepted
accepted
elfogad
acclaimed
acclaimed
hangosan üdvözöl, kikiált vminek, vminek kikiált, hangosan helyesel
acclimated
acclimated
hozzászokik
accommodated
accommodated
elhelyez, helyreállít, hozzáalkalmaz, hozzáilleszt, kiegyenlít, kompenzál, összeegyeztet, szállást ad, alkalmaz, teljesít, alkalmas
accompanied
accompanied
kísér, kísérő jelensége vminek, vele jár, velejárója vminek
accomplished
accomplished
teljesít, végrehajt, befejez
accorded
accorded
összhangban van, megegyezik, nyújt, egyezik, ad, megad
accosted
accosted
odaszól, megszólít
accounted
accounted
tart vminek, tekint vminek
accredited
accredited
akkreditál, megbízólevéllel ellát
accumulated
accumulated
felhalmozódik, felhalmoz, összegyűlik
accused
accused
vádol, megvádol
accustomed
accustomed
hozzászoktat
ached
ached
fáj
achieved
achieved
kivív, megvalósít, teljesít, véghezvisz, elér
acidified
acidified
Savanyítsuk
acknowledged
acknowledged
beismer, bevall, elismer, nyugtáz, méltányol
acquainted
acquainted
értesít, megismertet, tudat
acquiesced
acquiesced
beleegyezik, belenyugszik, beletörődik
acquired
acquired
elsajátít, megszerez, szert tesz
acquitted
acquitted
nyugtáz, eleget tesz, felelősséget letesz, letud, viszonoz, felment, visszafizet, kiegyenlít, rendez
acted
acted
cselekszik, működik, megjátszik, művel, intézkedik, hat, szerepel, viselkedik, játszik, alakít
activated
activated
működésbe hoz, mozgásba hoz, aktivál, hatékonnyá tesz, aktivizál, radioaktívvá tesz
adapted
adapted
átalakít, alkalmassá tesz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt, adaptál, alkalmazkodik, átdolgoz
added
added
hozzájárul, hozzáad, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, emel, szaporodik, összead
addressed
addressed
szólít, irányít, beszédet mond, címez, beszédet intéz, megszólít, küld, üdvözöl
adhered
adhered
ragaszkodik, ragad, tapad
adjoined
adjoined
csatlakozik
adjourned
adjourned
elhalaszt, elnapol, átmegy, átvonul, berekeszt, halaszt
adjudicated
adjudicated
határozatot hoz, megítél, odaítél, leüt, ítélkezik, ítéletet hoz
adjusted
adjusted
rendez, elintéz, beigazít, rendbe hoz, hozzáigazít, beszabályoz, beállít, utánállít
administered
administered
igazgat, kormányoz, intéz
administrated
administrated
adminisztrál
admired
admired
bámul, csodál
admitted
admitted
beismer, bevall, elismer, megenged, befogad, bebocsát, felvesz
admonished
admonished
figyelmeztet, megdorgál, megint
adopted
adopted
elfogad, felvesz, alkalmaz, magáévá tesz, örökbe fogad
adored
adored
imád, rajong
adorned
adorned
díszít, ékesít
adulated
adulated
hízeleg vkinek
advanced
advanced
halad, előmozdít, emelkedik, elősegít, fellendít, előrehoz, előad, előléptet, előre jut, előterjeszt, előbbre jut, előlegez, előnyomul, előretart, rangban előlép, emel, felemel, kölcsönad
advertised
advertised
reklámoz, hirdet, hirdetést tesz közzé
advised
advised
tanácsol, tanácskozik, ajánl, tájékoztat, javall, tanácsot ad, figyelmeztet, tudósít
affected
affected
hatással van vmire, hat, érint, befolyásol, színlel, tettet
affirmed
affirmed
állít, megerősít, helybenhagy
affixed
affixed
hozzátesz, hozzácsatol, hozzáerősít, csatol, ellát, hozzáfűz, ráragaszt
afforded
afforded
nyújt, győz vmit, ad, módjában van megtenni vmit
affronted
affronted
megszégyenít, megsért, meggyaláz
aggravated
aggravated
bosszant, idegesít, kétségbe ejt, eltúloz, súlyosabbá tesz, elmérgesít, megnehezít, súlyosbít, növel
agitated
agitated
felizgat, felráz, felzavar, megmozgat, nyugtalanságot szít, felkavar, felkever
agreed
agreed
egyezik, egyetért, megfelel, egyeztet, összhangban áll, megegyezik, megállapodik, egyezséget köt, kijön vkivel
aided
aided
előmozdít, elősegít, segít, támogat, megsegít, segédkezik
ailed
ailed
bánt, betegeskedik, gyengélkedik
aimed
aimed
céloz, igyekszik, célba vesz, megcéloz, ráirányít, irányoz, célpontra irányít, törekszik
alarmed
alarmed
megijeszt, megrémít, aggaszt, izgat, felriaszt, alarmíroz, fellármáz, ijeszt, készenlétbe helyez, riaszt, felver
alienated
alienated
átruház, eltávolít, elidegenít
aligned
aligned
sorba állít, felsorakozik, felsorakoztat, egyenget, sorba áll, egyenesbe hoz, egyeztet, mellé áll
alleged
alleged
állít
alleviated
alleviated
könnyít, enyhít, csillapít
allocated
allocated
megállapít, kiutal, kioszt, kijelöl
allotted
allotted
kiutal, kioszt, juttat
allowed
allowed
nyújt, megenged, enged, ad
alluded
alluded
utal
allured
allured
vonz, csalogat, csábít
altered
altered
átalakít, változtat, megváltozik, változik, megváltoztat, módosít, módosul, átalakul
alternated
alternated
váltakozik, váltogat, cserélődik, felváltva használ, felváltva végez, váltakoztat, váltja egymást, váltógazdaságot folytat, váltakozva termeszt
amalgamated
amalgamated
egyesít, egyesül, keveredik, egybeolvaszt, egybeolvad, fuzionál
amassed
amassed
felhalmoz
amazed
amazed
meghökkent, ámulatba ejt, összezavar
ambushed
ambushed
lesállást foglal el, lesbe állít, lesben áll, lesre állít, leselkedik, rátámad, lesből támad
amended
amended
megváltoztat, módosít, megjavít, helyesbít, jobbít, javít, kiegészít, megjavul
amounted
amounted
összeget elér
amplified
amplified
kibővít
amputated
amputated
amputál, csonkol
amused
amused
szórakoztat, mulattat
analyzed
analyzed
elemez, analizál, megvizsgál, vizsgál
anchored
anchored
horgonyt vet, lehorgonyoz, rögzít, lelki támaszt nyújt
angered
angered
felbosszant, felmérgesít, mérgesít, feldühít
annexed
annexed
hozzátold, hozzácsatol, csatol, elfoglal, hozzáfűz, mellékel, bekebelez, hozzáépít
annihilated
annihilated
megsemmisít
announced
announced
bejelent, kihirdet, közöl, meghirdet, előre megmond
annoyed
annoyed
bosszant, idegesít, bánt
annulled
annulled
eltöröl, érvénytelenít, megsemmisít, töröl, visszavon
anointed
anointed
bedörzsöl, beken, felken, felszentel
answered
answered
válaszol, felel, megválaszol, megfelel
antagonized
antagonized
feldühít, ellenszegül, szembeszáll
anticipated
anticipated
megelőz, siettet, előbbre hoz, előre meglát, előrebocsát, idő előtt megtesz, megérez
apologized
apologized
elnézést kér, kimenti magát, magyarázkodik, mentegetőzik
appealed
appealed
felhívást intéz, folyamodik, fellebbez, fordul, könyörög
appeared
appeared
megjelenik, feltűnik, napvilágot lát, mutatkozik
appeased
appeased
enyhít, lecsillapít, megbékít, megnyugtat, lecsendesít, csillapít, olt, kielégít
applauded
applauded
tapsol, megtapsol
applied
applied
vonatkozik, felhasznál, használ, ráerősít, ráhelyez, ráilleszt, alkalmaz, érvényes, felhord, felrak, felvisz, fordít
appointed
appointed
megállapít, kijelöl, kinevez, meghatároz, megjelöl, kitűz
appraised
appraised
felbecsül, megbecsül, értékel
appreciated
appreciated
méltányol, megbecsül, becsül, értékel, felmegy az ára, helyesen ítél meg, nagyra becsül
apprehended
apprehended
érzékel, fél, felfog, lefog, letartóztat, megragad, megért
apprised
apprised
értesít
approached
approached
közeledik, közelít, megközelít
appropriated
appropriated
kiutal, eltulajdonít, kisajátít, fordít, előirányoz, félretesz, elkülönít
approved
approved
jóváhagy, helyesel, helybenhagy
approximated
approximated
közelebb hoz, közelít, közeledik, közelebb kerül, közelebb jut, közel jár, megközelít
arbitrated
arbitrated
döntőbíráskodik
argued
argued
vitatkozik, érvel, megvitat, veszekedik
aroused
aroused
kelt, ébreszt, felébreszt, felkelt, felizgat
arranged
arranged
megegyezik, elintéz, megállapodik, elrendez, rendez
arrested
arrested
lefog, feltartóztat, gátol, lefoglal, megakadályoz, megakaszt, megállít, lefékez, letartóztat, őrizetbe vesz, leköt
arrived
arrived
megérkezik, ér vhova
articulated
articulated
összeköt, artikulál, érthetően beszél, ízenként összeilleszt, tagoltan beszél, világosan beszél
ascended
ascended
emelkedik, felemelkedik, felmegy, felszáll
ascertained
ascertained
megállapít, kiderít, megtud
asked
asked
kér, kérdez, megkérdez
aspired
aspired
vágyik, törekszik, vágyakozik
assailed
assailed
megtámad, megrohamoz, nekiesik
assassinated
assassinated
merényletet követ el
assaulted
assaulted
erőszakot követ el, megtámad, ostromol, rohamoz, tettleg bántalmaz
assembled
assembled
összerak, összerakni, összegyűlik, összegyűjt
assented
assented
jóváhagy, hozzájárul, helyesel
asserted
asserted
megerősít, követel, bizonygat, kijelent, magának követel, állít
assessed
assessed
felbecsül, megállapít, megbecsül, kivet
assigned
assigned
átruház, meghatároz, megjelöl, eloszt, engedélyez, kioszt, kijelöl, kölcsönöz, átad, átenged, kiad
assimilated
assimilated
elnyel, beolvaszt, asszimilál, asszimilálódik, beolvad, feldolgozódik, hasonlóvá tesz, hasonlóvá válik, hasonul, magába olvaszt, elkeveredik
assisted
assisted
hozzájárul, elősegít, segít, támogat, kisegít, részt vesz
associated
associated
egyesül, asszociál, összekapcsol, szövetkezik, érintkezik, társít, társul, barátkozik
assorted
assorted
kiválogat, osztályoz, összefér
assumed
assumed
színlel, tettet, magának követel, ölt, feltételez, magának tulajdonít, magára vesz, magára vállal, megterheli magát, elfogad, felvesz, elvállal, felölt, feltesz, vállal
assured
assured
biztosít, meggyőz
astonished
astonished
megdöbbent, meglep, bámulatba ejt
astounded
astounded
meghökkent, ámulatba ejt, meglep
atoned
atoned
jóvátesz vmit, lakol vmiért, vezekel vmiért
attached
attached
hozzácsatol, hozzáerősít, kapcsolódik, tapad, fűződik, hozzákapcsol, hozzáköt, odaragaszt, ráköt, letartóztat, lefoglal
attacked
attacked
megtámad, támad
attained
attained
megszerez, felvisz, elnyer, megvalósít, valóra vált, elér, felér
attempted
attempted
megkísérel, megpróbál
attended
attended
kísér, segédkezik, részt vesz, eljár, jelen van, követ, megnéz, szolgálatára áll, velejár, vigyáz rá, hallgat, látogat, segédkezik vkinek, szolgálatára áll vkinek, ellát, gondoz, kiszolgál, figyel, foglalkozik, ápol, kezel, foglalatoskodik, vigyáz, felügy
attested
attested
bizonyít, dokumentál, igazol, eskü alatt állít, hitelesít, tanúsít
attracted
attracted
vonz
attributed
attributed
tulajdonság
auctioned
auctioned
elárverez
audited
audited
megvizsgál, átvizsgál, ellenőriz, revideál, rovancsol, vizsgál, egyetemi előadásokat látogat
augmented
augmented
növekszik, növel, gyarapodik, gyarapít, nagyobbít, nő
authorized
authorized
engedélyez, felhatalmaz, feljogosít, meghatalmaz
avenged
avenged
megbosszul, bosszút áll
averaged
averaged
átlagol
averted
averted
megelőz, megakadályoz, eltérít, elhárít, elhesseget, elfordít, elterel, félrefordít
avoided
avoided
elkerül, kitér
awaited
awaited
vár, várakozik
awakened
awakened
felébreszt, felébred
awarded
awarded
ítél, adományoz, megítél, odaítél
axed
axed
feldarabol, kirúg
babbled
babbled
fecseg, gagyog, gügyög, csobog
backed
backed
hátrál, hátirattal ellát, hátrafelé megy, visszatol, visszatolat, fogad, tolat, támogat
bailed
bailed
letétbe helyez, megőrzésre átad
balanced
balanced
egyensúlyba hoz, mérlegel
bamboozled
bamboozled
félrevezet, bolondít, elbolondít, lóvá tesz, rászed
banned
banned
betilt, eltilt, indexre tesz, kiközösít, kitilt, megtilt
banged
banged
dörömböl, becsapódik, bevág, csattan, dönget, durran, becsap, ver, üt
banished
banished
elűz, száműz
barred
barred
gátol, megakadályoz, elzár, helytelenít, lezár, megvonalaz, tiltakozik
barbecued
barbecued
kerti sütés
bared
bared
feltár, kitakar, lecsupaszít, lekopaszt, lemeztelenít
bargained
bargained
alkut köt, alkudozik, alkuszik, becserél
barked
barked
ugat, felcsattan, lekérgez, jártatja a száját
bartered
bartered
cserekereskedelmet folytat, cserébe ad, elcserél, kompenzációs üzleteket köt, kicserél
bashed
bashed
erősen megüt, beüt, bever
basted
basted
fércel, összefércel, összeölt, zsírral locsol
batted
batted
üt
battered
battered
rongál, dönget, behorpaszt, üt, elkoptat, kikalapál, lejt, lejtősen épít, összezúz, összenyom, szétzúz, tönkretesz, ágyúz, bombáz
battled
battled
harcol, küzd, hadakozik, harcol vkivel, verseng, viaskodik, megharcol, megküzd
bawled
bawled
ordít, rikolt, üvölt, bömböl
beached
beached
partra vet, partra fut
beamed
beamed
ragyog, sugároz, sugárzik
beautified
beautified
díszít, szépít
beckoned
beckoned
odahív, int, bólint
befriended
befriended
támogat, pártol, segítségére van
begged
begged
könyörög, koldul
beguiled
beguiled
félrevezet, rászed, ámít, elámít, elbájol, elcsábít, szédít, megszédít, elszédít, csábít, megcsal
behaved
behaved
viselkedik
belched
belched
okád, böfög, felböfög
believed
believed
hisz, elhisz
belittled
belittled
kicsinyel
bellowed
bellowed
ordít, üvölt, bömböl, bőg
belonged
belonged
tartozik, hozzátartozik
belted
belted
körülvesz, felövez, körülkerít, nadrágszíjjal elver, övez, övvel felköt, szíjjal elver, szíjjal elnáspángol, szíjjal összeköt
bemoaned
bemoaned
fájlal, gyászol, megsirat
benefited
benefited
haszon
berated
berated
lehord
besieged
besieged
ostromol
bestowed
bestowed
adományoz, letétbe helyez, elhelyez, átnyújt
betrayed
betrayed
cserbenhagy, hűtlenül elhagy, hűtlenné válik, elárul
bettered
bettered
jobb

rendszeres igék


Kezdjük a tanulmány rendhagyó igék:
Véletlenszerű kiválasztás

rendszeres igék & Angol rendhagyó igék