Ez a weboldal a szolgáltatásnyújtás, a hirdetések személyre, és elemzése a forgalom a cookie-kat. A weboldal használatával Ön elfogadja. további információk

Angol rendhagyó igék
learniv.com  >  hu  >  Angol rendhagyó igék

Angol rendhagyó igék

abided / abode
abided / abode
eltűr, elvisel, marad, megmarad, tartózkodik, engedelmeskedik
alit
alit
leszáll
arose
arisen
felmerül, származik, keletkezik, adódik, fakad, ered
awoke
awoken
ráébred, tudatára ébred, felismer
was/were
been
van, létezik
bore
borne/born
eltűr, elvisel, szül, visel, hoz, hord, visz, tart, hordoz, elszenved, tűr, cipel, kibír, termel, elvisel valamit, kiáll, terem
beat
beaten
legyőz, porrá tör, ver, megver, megüt, felver, dobog, dörömböl
became
become
illik vkihez, lesz vmivé, válik vmivé
began
begun
kezdődik, kezd, elkezdődik, megkezdődik, elkezd, hozzáfog, megkezd
beheld
beheld
Keresek egy bizonyos szabálytalan ige?

rendhagyó igék


abide - eltűr, elvisel, marad, megmarad, tartózkodik, engedelmeskedik alight - leszáll arise - felmerül, származik, keletkezik, adódik, fakad, ered awake - ráébred, tudatára ébred, felismer be - van, létezik bear - eltűr, elvisel, szül, visel, hoz, hord, visz, tart, hordoz, elszenved, tűr, cipel, kibír, termel, elvisel valamit, kiáll, terem beat - legyőz, porrá tör, ver, megver, megüt, felver, dobog, dörömböl become - illik vkihez, lesz vmivé, válik vmivé begin - kezdődik, kezd, elkezdődik, megkezdődik, elkezd, hozzáfog, megkezd behold - bend - bet - fogad bid - árajánlatot tesz, elrendel, licitál, meghív, parancsol, ajánl, ígér, kínál bind - köt, beköt bite - megragad, mar, harap, csíp, megharap, megmar, kapcsolódik, bedől, bekapja a horgot, megcsíp bleed - blow - felfúj, virágzik, fúj, liheg, kifullad, nyílik, szól, kiég, kicsap, kiolvad, elpattan, ereszt, elront, eltol, elszúr, felrobban, henceg, vizet kilövell break - megváltozik, törik, megszakad, eltörik, szakad, tör, szakít, megszeg, elszakít, eltör, félbeszakít, felszakad, hasad, kifakad, meghasad, megszakít, összetör, megsért, mutál breed - bring - hoz broadcast - sugároz build - burn - ég, mar, csíp, éget, elég, eléget, kiéget, megég, megéget, világít, fénylik burst - buy - vesz, venni cast - catch - choose - kiválogat, dönt, választ, kiválaszt, elhatározza magát cling - tapad, ragad clothe - kifejez, felöltöztet, felruház, öltöztet come - származik, megérkezik, történik, jön, lesz, eljön, következik, válik vmilyenné, megtesz cost - kerül vmibe, jön vmibe, vmibe kerül, kóstál vmibe creep - cut - entrechat, vágás deal - dig - dive - leszáll, lebukik, bemerít, bukik, alábukik, alámerül, bedob, beugrik, fejest ugrik, kifürkész, kikutat, lemerül, zuhan do - becsap, cselekszik, megtesz, megfelel, rendbe tesz, csinál, készít, elkészít, tesz, megcsinál, elvégez, részed, végez vmivel, elbánik vkivel, elér vmilyen eredményt, ellát vkit, kiszolgál vkit, végez vkivel, vhogyan megy, viselkedik vhogyan, vmilyen eredm draw - nyújt, felvesz, vonz, közeledik, húz, duzzad, kibelez, von, vázol, kihúz, merít, kiállít, megfogalmaz, vonszol, lecsapol, rajzol, húzódik, szív, fogalmaz, beszív, döntetlenre végződik, döntetlent ér el, hengerel, huzata van, intézvényez, nyer, szelel, szí dream - álmodik, ábrándozik drink - iszik, vedel, italozik, részegeskedik drive - ösztönöz, sodródik, vezet, elsodor, hajt, űz, megy, kocsizik, útjából kitérít, üt, bever dwell - eat - eszik, étkezik, kimar, kiesz fall - csökken, elbukik, csillapodik, beomlik, esik, leesik, süllyed, elesik, lehull, vmilyen állapotba kerül feed - feel - érez, érzék fight - find - megtalál fit - összeilleszt, alkalmassá tesz, beilleszt, megfelel, összeegyeztet, összeillik, előkészít, jó, beleillik, illeszkedik, elfér, belefér, illeszt, alkalmas vmire, jól áll, átalakít vmilyen célra, egymásba illeszt, hozzáillik, hozzámér, hozzáidomít, illik vmir flee - menekül fling - fly - lebeg, repül, száll, lobog, megszökik, elmenekül, elfut, siet, rohan, szökik, szálldos, elereszt, elröpít, repülőgépet vezet, repülőgépen visz, repülőgépen szállít forbid - megakadályoz, eltilt, kitilt, megtilt, tilt forecast - becsül, megjósol, előre lát, előre jelez foresee - megjósol, megsejt, előre lát foretell - forget - elfelejt vmit forgive - megbocsát forsake - elhagy, cserbenhagy, elpártol, lemond freeze - fázik, megdermed, fagyaszt, megfagy, fagy, mélyhűtőbe tesz, rögzít, befagyaszt frostbite - get - kap give - enged, közöl, okoz, megvetemedik, hajlik, ad, átad, felenged, nyúlik, ajándékoz, mond, szolgál, odaad, értésére ad, megmond, adni go - működik, halad, elmegy, illik vmihez, licitál, bemond, eltűnik, folyik, érvényes, elindul, megy, múlik, telik, jár, elvész, elkel, szól vmiről, való vhova grind - összezúz, tör, csikorog, reszel, darál, őröl, köszörül, élez grow - növekszik, nő, növeszt, termeszt handwrite - hang - lógat, lóg, függ, akaszt, függeszt, felakaszt have - megenged, enged, kap, tűr, szerez, rendelkezik vmivel, elfogyaszt, van vkinek vmije hear - hall, meghallgat hide - elver, eltakar, eldug, elrejt, beburkol, eltitkol, takar, rejtőzik, elrejtőzik, elbújik, rejt, elpáhol, bújik, rejtőzve elhelyezkedik hit - érint, nekiütődik, üt, megver, megüt, összeütközik, elér, ráakad, kitalál, odaér, sújt, talál, ér, eltalál, megbasz, lök, rátalál, ütöget hold - fog, állít, kitart, tart, tartalmaz, megtart, visszatart, ölel, tartogat, birtokol, markában tart, hatalmat gyakorol vmi felett, megvéd hurt - fáj, megsért, megsebez inlay - beilleszt, berakással díszít, arannyal kirak, beilleszt darabokat, berak, berak darabokat, berakott munkával díszít, berakómunkát végez, elhelyez darabokat, ezüsttel kirak, intarziát készít, mozaikszerűen parkettáz input - keep - gondoz, tart, kezel, megtart, eltart, elszállásol, gondját viseli, fenntartja, eláll kneel - térdel knit - egyesít, egyesül, köt, összehúz, összefűz, szorosan egyesít, szorosan egyesül know - ismer, tud lay - lead - irányít, vezet, folytat, ólmoz, ólommal fed, ólommal tölt, ólommal zár, ritkítva szed, sorközt tágít, mutatja az utat lean - dől, ferdén áll, hajlik, hajol, támaszkodik, hajlamos vmire, nekitámaszt leap - ugrat, ugrik, átugrik, szökell learn - megtud, tapasztal, megtanul, tanul, értesül leave - elhagy, hagy, elmegy, meghagy lend - kölcsönad, kölcsönöz let - lie - vesztegel, fekszik, elterül, hazudik, hever, félre beszél, nyugszik light - megvilágít, világít, meggyullad, kiderül, gyújt, meggyújt, kivilágosodik, begyújt, leszáll, rászáll lose - veszít make - kényszerít, csinál, készít mean - gondol, jelent meet - találkozik mislead - félrevezet, megtéveszt mistake - eltéveszt, téved, összetéveszt misunderstand - félreért overdraw - eltúloz, túloz overhear - overtake - legyőz, megelőz, meglep, utolér, előz, ráront pay - viszonoz, kiegyenlít, kifizet, fizet, kifizetődik, megtérít, kátrányoz preset - prove - bizonyít, igazol, bebizonyít, érvényesít, kipróbál, bizonyul, próbára tesz put - tesz quit - elhagy, elmegy, leáll, távozik, otthagy, felment, kiegyenlít, kiürít, megszabadít, felmond, letörleszt, munkát abbahagy read - olvas reprove - megdorgál, megró rid - megszabadít ride - lebeg, úszik, hajt, lovagol ring - bekerít, szól, harangoz, körülfog, cseng, csenget, visszhangzik, gyűrűz, karikát tesz orrába, kört alkot, meggyűrűz, hangzik, csendül, harangot húz, telefonon felhív, összecsörren rise - növekszik, emelkedik, származik, felemelkedik, felszáll, megdagad, megduzzad, dagad, duzzad, felbukkan, ered, erősödik, kiemelkedik, feláll, felkel, feltámad, nagyobbodik, fokozódik, elnapol, fellázad, előlép, kel, megkel, ülést bezár, ülést berekeszt run - fog, működik, indít, irányít, igazgat, halad, húz, üzemben van, érvényben van, terjed, tart, vezet, szól, szalad, üldöz, kerget, forgalomban van, befut, kezel, felbomlik, felfeslik, folyik, fut, kiterjed, rohan, elterjed, húzódik, irányul, megy, csepeg, b saw - say - see - felfog, megért, megnéz, ért, utánanéz vminek, meglát, átél, lát, belát, szemügyre vesz seek - keres, kutat sell - elad send - erősen bukdácsol, felemelődik, felfelé nyomódik set - sew - varr shake - trillázik, megrázkódtat, megrendít, megráz, reszket, remeg, rezeg, ráz, tántorog, reng, remegtet, kiráz, megremegtet, rázkódtat shave - shear - nyes, nyír, elhajlik, kopaszt, deformálódik shed - elveszít, vet, áraszt, önt, elejt, kiönt, ont, elhány, elhullat, hullat shine - fényesít, kifényesít, tisztít, kitisztít shoe - shoot - show - igazol, mutatkozik, vezet, kimutat, mutat, felfed, megjelenít, látszik, megmutat, kilátszik, látható, látszik vminek shrink - meghátrál, visszariad, zsugorít, összemegy, elfonnyad, visszahúzódik, összezsugorodik, összefonnyad, összezsugorít shut - sing - énekel sink - elhagy, csökken, csökkent, apad, leereszt, ás, kivés, kiváj, leereszkedik, leszáll, esik, hanyatlik, mélyít, lemegy, lebukik, elmerül, merül, süllyed, alámerül, lemerül, elhallgat, elsüllyed, elsüllyeszt, befektet, bever, veszít, süllyeszt, törleszt, leho sit - ül slay - elpusztít, megöl, agyonver sleep - slide - sling - slink - elvetél, ólálkodik, settenkedik, lopakodik slit - repeszt, hasad, metsz, felvág, hasít, reped, bemetsz, elhasad, elreped smell - megszagol, szagol, érzi a szagát, megszimatol, szaga van sneak - ellop, elcsen, elemel, oson, settenkedik, elcsór, árulkodik, spicliskedik, sompolyog, lopakodik sow - vet, behint, bevet speak - beszél speed - halad, siettet, száguld, boldogul, siet, gyorsít, prosperál, sebességet szabályoz spell - jelent vmit, szótagol, betűz, értelme van, helyesen leír, kiír, következménnyel jár spend - spill - ledob, kiesik, kiömlik, kiönt, kiloccsant, kiloccsan, kilöttyent, kizuhan spin - megfordul, kieszel, kitalál, fordul, sodor, forgat, forog, pörög, perdül, fon, megforgat, pörget, sző, megperdít, megperdül, perdít spit - nyársra húz, köpköd, köp, felnyársal, kiköp, nyársra szúr, pök, szemerkél split - feloszt, megoszt, repeszt, szakad, hasad, szétrepeszt, szétszakad, hasít, reped, hasogat, megfelez, szétválik, elhasad, elreped, széthasít, elhasít, elrepeszt, kettészakad, megbomlik az egység, megoszlik spoil - elkényeztet spread - terjed, elterjed, kitár, szétterít spring - becsap, felriaszt, származik, keletkezik, támad, felrobbant, ugrik, hajlít, tör, feltör, előidéz, meghajlik, megvetemedik, fakad, ível, visszavág, készít, kitalál, pattan, szökken, ered, adódik vmiből, kinő, szökik, megreped, megrepeszt, felszökik, szökel stand - steal - lop, oson, lopakodik, lopódzik stick - sting - stink - bűzlik stride - lépked, megül, lépdel, lovaglóülésben ráül strike - string - strip - művel, kibont, kihajt, szétszed, levetkőztet, lehúz, megkopaszt, lenyúz, lehánt, fejt, lehámoz, levetkőzik, jöveszt, kiszenel, kizsaluz, lefoszt, lehéjaz, megbont, nyersbőrt lefejt strive - igyekszik, törekszik, küzd, verseng sunburn - swear - szitkozódik, káromkodik, esküszik, esküt tesz, megesket, megesküszik, esküt tétet, esküvel fogad, megeskedtet sweat - izgul, lecsutakol, kizsákmányol, szenved, izzad, verítékezik, robotol, forraszt, kiveri a víz, megizzaszt sweep - végigszáguld, elsodor, kanyarodik, suhan, pásztáz, söpör, evezővel hajt, iramlik, peckesen lépdel, elsöpör, elsuhan, méltóságteljesen vonul, seper, tekintetét végigjáratja vmin, végigrohan, végigsöpör, kotor swell - növekszik, növel, megdagad, megduzzad, puffaszt, duzzaszt, kiemelkedik, súlyosbít, dagaszt, szaporít, megnagyobbodik swim - fürdik, úszkál, úszik, úsztat, átúszik, leúszik swing - take - fog, eltűr, elvisel, elfogad, megszerez, hat, felvesz, felfog, megért, megragad, lefoglal, feltételez, visz, tart, kibír, forgalmaz, igényel, elfog, sikere van, bérbe vesz, kibérel, választ, megfog, vesz, feltesz, kivesz, alkalmaz, szerződtet, elvesz, kéz teach - tanít tear - felizgat, száguld, szakad, szakít, elszakít, hasad, leszakít, feltép, szétszakít, rohan, feldúl, kitép, megszaggat, szaggat, szétszaggat, letép, tép, elszaggat, eltép, felsebez tell - közöl, megmond, elmond think - gondolkodik thrive - növekszik, hízik, boldogul, jól fejlődik, erősödik, gazdagszik, gyarapszik, jól megy, tenyészik, prosperál, gyarapítja vagyonát, jól megvan, szép hasznot húz throw - megdöbbent, meglep, hány, hajít, dob, levet, eldob, kifektet, vet, kockázik, ellik, ont, földhöz vág, földhöz csap, kibuktat, ledöbbent, kiakaszt, kiüt, kölykezik, hullat, hirtelen összezavar, kiformál, megfon, elad thrust - lök, tolakodik, döf, szúr, taszít, tol tread - lépked, megy, jár, tapos, tipor undergo - keresztülmegy understand - megért undertake - magára vállal, vállal, belekezd, nekilát, belefog, elvállal, vállalkozik upset - vex - bosszant, zaklat, nyaggat, felkavar, felzavar, ingerel wake - sarkall, megzavar, kelt, felébreszt, felkelt, felébred, megtör, felidéz, fennmarad, feltámad, felráz, virraszt, feléled, életre kel, ébren van, fenn van, ébred, ébren marad, felserkent, felserken, fenn marad, halott mellett virraszt, támaszt wear - elkoptat, visel, hord, elhord, kimerít, elkopik, kifáraszt, elhasznál, elmúlik, elnyű weave - összefon, kígyózik, kieszel, kanyarodik, leng, fon, sző, kileng, szövődik wed - egyesít, hozzáad, összead, összeházasodik, párosít, férjhez megy, férjhez ad, egybeköt, házasodik, összeházasít, megesküszik, házasságra lép, egybekel, feleségül ad, feleségül vesz, felségül vesz, hozzámegy, megházasít, összeesket weep - sír wet - win - wind - agyonhajszol, kifullaszt, megszimatol, szagot kap, szellőztet, savanyít, avasodni hagy, levegőn szárít, levegőn hagy savanyodni, megpihentet, szagról felismer, szélben szárít, szélnek ereszt, szélnek kitesz withdraw - felvesz, visszavon, visszavonul, bevon, visszahúz, visszahúzódik, kivesz, kiold, forgalomból kivon withhold - visszatart withstand - wring - write - leír, megír, ír
Kezdjük a tanulmány rendhagyó igék:
véletlenszerű kiválasztás

Angol rendhagyó igék